646057
638055
503220
390425
617365
647292
690281
690274
690264
690513
711747
376812
390000
689191
690278
376743
638080
647067
637819
637925
711054
609108
637816
377477
624675
615126
Markierung des angezeigten Buches
615139
609116
615151
609079
711100
615122
615127
615144
646815
615137
609148
609134
614491
502425
615184
615132
620267
377275
609155
609076
609029
711085
609422
561755
778507
615178
615181
609084
609124
609088
615150
615147
502549
615130
609259
647288
609078
609064
376838
637952
661165
614522
614898

Eight artists
the anxious edge, [exhibition:] Walker Art Center, 25 April-13 June 1982

Verfasser: Mildred S. Friedman, Jonathan Borofsky
Verlag: [Minneapolis]: Walker Art Center, 1982
Umfang: 44 s.
ISBN: 0-935640-10-X (pbk.)
Link zum SGBN

Aktuelle Position

Laufmeter: 17.1
Tablar: I
Aktualisiert am: 23.01.2018

Schlagwörter

Geschichte 1972-1982 Kunst
Buch