404241
609542
390687
690302
404103
624752
711170
377334
646640
690151
624800
711693
617032
525576
620202
617412
376913
624778
624772
624791
646512
377320
404293
660814
690173
526016
404076
617409
624754
562291
646440
376292
778398
616715
376191
609021
376180
620539
646130
625782
390480
Markierung des angezeigten Buches
646430
711174
562325
562344
624692
525674
778325
645660
502510
690068
625207
615290
647124
615003
646708
625073
502350
616863
404185
614601
614821
403891

Quartos duplos = Chambres doubles
Bernd & Hilla Becher, Silvie et Chérif Defraoui, Fischli e Weiss, ... [et al.]

Verfasser: Bernd Becher, Hilla Becher, Chérif Defraoui, Silvie Defraoui, Peter Fischli, David Weiss
Verlag: Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996
Umfang: 111 S.
ISBN: 972-635-097-2
Link zum SGBN

Aktuelle Position

Laufmeter: 14.2
Tablar: A
Aktualisiert am: 22.01.2018
Buch